درباره ما

مختصری درباره انیک

انیک،همان طعم تازگی انیک،همان طعم تازگی انیک،همان طعم تازگی انیک،همان طعم تازگی انیک،همان طعم تازگی

ما کی هستیم

انیک،همان طعم تازگی،باانیک،انرژی ازراه میرسه انیک،همان طعم تازگی،باانیک،انرژی ازراه میرسه انیک،همان طعم تازگی،باانیک،انرژی ازراه میرسه انیک،همان طعم تازگی،باانیک،انرژی ازراه میرسه انیک،همان طعم تازگی،باانیک،انرژی ازراه میرسه

تاریخچه

انیک،همان طعم تازگی،باانیک،انرژی ازراه میرسه انیک،همان طعم تازگی،باانیک،انرژی ازراه میرسه انیک،همان طعم تازگی،باانیک،انرژی ازراه میرسه انیک،همان طعم تازگی،باانیک،انرژی ازراه میرسه انیک،همان طعم تازگی،باانیک،انرژی ازراه میرسه

جوایز

انیک،همان طعم تازگی،باانیک،انرژی ازراه میرسه انیک،همان طعم تازگی،باانیک،انرژی ازراه میرسه انیک،همان طعم تازگی،باانیک،انرژی ازراه میرسه انیک،همان طعم تازگی،باانیک،انرژی ازراه میرسه انیک،همان طعم تازگی،باانیک،انرژی ازراه میرسه

استانداردها

انیک،همان طعم تازگی،باانیک،انرژی ازراه میرسه انیک،همان طعم تازگی،باانیک،انرژی ازراه میرسه انیک،همان طعم تازگی،باانیک،انرژی ازراه میرسه انیک،همان طعم تازگی،باانیک،انرژی ازراه میرسه انیک،همان طعم تازگی،باانیک،انرژی ازراه میرسه
20
تنوع محصولات
73
نمایندگان فروش
23
افتخارات
36
جوایز

دپارتمان های انیک

چارت سازمانی صنایع غذایی انیک

آقای ...

مدیر عامل

مدیریت عامل صنایع غذایی انیک

آقای ...

مدیرفروش

مدیر فروش وبازرگانی

آقای ...

مدیرمالی

مدیر مالی صنایع غذایی انیک

نظرات مشتریان

  • طعمی متفاوت وبینظیر را با انیک تجربه کردم.
  • طعمی متفاوت وبینظیر را با انیک تجربه کردم.
  • طعمی متفاوت وبینظیر را با انیک تجربه کردم.
  • طعمی متفاوت وبینظیر را با انیک تجربه کردم.
  • طعمی متفاوت وبینظیر را با انیک تجربه کردم.